Databeskyttelse

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du videregiver dine personoplysninger til PayEx. Vi gør alt, vi kan, for at beskytte dem, så uautoriserede personer ikke kan få adgang til dem, og sørge for, at de er korrekte og kun behandles til de formål, oplysningerne er indsamlet til, samt at de slettes, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem i forbindelse med formålet, af sikkerhedsårsager eller i henhold til anden lovgivning.

Gennem din bestilling af en af vores betalingstjenester, bliver du kunde hos PayEx. Vi har brug for at indsamle og behandle personoplysninger for at kunne levere det, du har bestilt hos os.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Personoplysninger, der behandles af PayEx er eksempelvis navn, CPR-nummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse, kortnummer, øvrig økonomisk information, oplysninger om vare/tjeneste, som aftalen er omfattet af, information om sendte meddelelser og krav, information om modtagende betalinger samt information om kommunikation som følge af aftalen.

Ud over at indsamle personoplysninger fra dig, kan PayEx indsamle oplysninger fra andre, eksempelvis fra kreditoplysningsbureauer, registre med adresseoplysninger (for eksempel Folkeregistret) og i visse tilfælde information fra samarbejdspartnere, fogedretten eller andre myndigheder.

Formål med behandlingen

Personoplysningerne anvendes til administration og levering af vores tjenester, markedsføring af PayEx, tjenester, profilering (dvs. en analyse af dig som kunde for at kommunikere med dig på den mest optimale måde og tilbyde dig den rigtige form for tjeneste) samt til bestemte statistiske formål, evaluering og tester/kvalitetssikringsarbejde. Dine personoplysninger anvendes til såkaldt automatisk beslutningstagning for nogle af PayEx’ betalingstjenester.

Årsag til behandling

Hvis du aftaler køb af en tjeneste hos et selskab i PayEx-koncernen, har dette selskab ansvaret for behandlingen af de personoplysninger, som du videregiver, eller som ind-samles på anden måde i forbindelse med aftalen.

Hvis du køber en finansiel tjeneste af PayEx, eksempelvis åbner en opsparingskonto eller aftaler en kredit, er det altid PayEx Sverige AB (556735-5671), 621 88 Visby, du kø-ber tjenesten af, og som er ansvarlig for de oplysninger, der behandles i forbindelse med aftalen. Hvis du har modtaget et inkassokrav fra PayEx, har det PayEx-selskab, der har sendt inkassokravet, ansvaret for de personoplysninger, der behandles i inkassosagen. Der er mere information om behandlingen i inkassokravet. De selskaber i PayEx-koncernen, som kan være inkassoansvarlige, er PayEx Sverige AB (556735-5671), PayEx Norge AS (979 315 503), PayEx Danmark A/S (70986914) og PayEx Suomi Oy (215 68 11-3).

Kontaktoplysninger til alle PayEx-selskaber finder du her.

Videregivelse

Dine personoplysninger kan blive behandles af en databehandler, som behandler dine personoplysninger på PayEx’ vegne. PayEx indgår altid databehandleraftale med sine databehandlere, og eventuelle databehandlere behandler kun personoplysningerne i henhold til PayEx’ instruktioner og til de formål, personoplysningerne er indsamlet til. Information om de personoplysninger, som behandles, kan videregives anden under-leverandør, hvis det er nødvendigt for opgaven/samarbejdet. Personoplysningerne kan også videregives til fogedretten eller domstolen, hvis det er nødvendigt for, at PayEx skal kunne udøve sine rettigheder i henhold til aftalen. Endelig kan personoplysningerne videregives til skattemyndighederne, politimyndigheden eller anden part, hvis det kræves i henhold til lovgivningen. PayEx bruger ikke dine personoplysninger som en handelsvare.

Lagring

PayEx lagrer dine oplysninger, så længe du er kunde hos os. Derefter bliver de lagret, hvis det er nødvendig for at opfylde bestemte lovkrav, som eksempelvis bogføringsloven og loven om hvidvaskning af penge. Efter denne periode bliver dine personoplysninger slettet.

Databeskyttelsesrådgiver 

PayEx har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer). Du kan altid henvende dig til databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har spørgsmål om PayEx’ behand-ling af personoplysninger. Du kommer nemmest i kontakt med databeskyttelsesrådgi-veren på dpo@payex.com eller ved at bruge vores formular til privatlivsrettigheder.

Information/rettelse

Du har ret til omkostningsfrit at få information om hvilke personoplysninger, der behandles om dig i PayEx’ aktiviteter. Hvis du gerne vil vide, hvilke af dine personoplysninger PayEx behandler, bedes du sende en anmodning om information ved hjælp af vores formular til privatlivsrettigheder. Du kan også sende en anmodning om registerudtræk til Dataskyddsombudet, 621 88 Visby. Hvis du mener en oplysning om dig er fejlagtig eller misvisende, bør du straks kontakte os på samme adresse.

Markedsføring

Hvis du ikke ønsker, at dine personlige data skal bruges til markedsføring eller profilering, bedes du kontakte os ved at bruge vores formular til privatlivsrettigheder.

Andet

Al behandling af personoplysninger sker i henhold til bestemmelserne i databeskyttelsesloven. Denne tekst kan blive opdateret. Den seneste version kan altid læses på vores hjemmeside eller udleveres ved at kontakte PayEx på dpo@payex.com eller ved at bruge vores formular til privatlivsrettigheder.

For at få et samlet overblik over PayEx behandling af personoplysninger, henviser vi til PayEx Principer for behandling af personoplysninger som findes her.

The principles of how PayEx processes personal data are described in the Principles for Processing Personal Data and can be found here.

General Data Protection Regulation - GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny lov som træder i kraft i alle EUs meldemsstater fra og med 25. maj 2018.

Oversat til dansk kandes GDPR for Persondataforordningen. Denne forordning og supplerende dansk lov erstatter den nuværende persondatalov. Formålet er at forbedre beskytte det enkelte individ når der behandles personoplysninger, og skabe et fælles regelsæt inden for EU.

For at få et samlet overblik over PayEx behandling af personoplysninger, henviser vi til PayEx Principer for behandling af personoplysninger som findes her.

The principles of how PayEx processes personal data are described in the Principles for Processing Personal Data and can be found here.